آسم یکی از بیماریهای آلرژیک انسانی است که در آن لوله های تنفسی تنگ شده و هوا نمی تواند به راحتی وارد ریتین شده و هوای قفسه سینه را تهیه کند به طوری که افراد مبتلا به هنگام حمله این بیماری از اکسیژن نمی تواند استفاده کند.

برای رهایی از حملات آسم می توان از عطر درمانی نیز استفاده کرد.

گیاهانی که برای رفع حملات آسم موثرند عبارتند از:

اسانس روزماری     اسانس سیر     اسانس لاواند