استرس بزرگترین عارضه قرن حاضر است. متاسفانه استرس وقتی مزمن و کهنه شود باعث بسیاری از بیماریهای دیگر می شود.

در عطر درمانی برای رفع این ناراحتی از این گیاهان استفاده می کنند.

بابونه     اوکالیپتوس     لاواند     برگ کاج     نعناع