گاهی اتفاق می افتد که عضله ای پس از منقبض شدن دیگر باز نمی شود و این امر به درد شدید و طاقت فرسایی منجر می شود که گاهی مدتها به طول می انجامد.

عطرها و گیاهانی که برای این منظور مناسب می باشند عبارتند از:

ریحان     اسانس گشنیز     اسانس کافور     اسانس کاج     اسانس هل     اسانس رازیانه     اسانس لاواند     اسانس نعناع     اسانس روزماری     اسانس گل سرخ     اسانس صندل     اسانس مریم گلی     اسانس ابهل     اسانس زوفا