عبارت است از تورم و التهاب انتهایی وریدهای ناحیه خروجی دستگاه گوارش  که علایم آن عبارت است از خارش، خونریزی و درد که برای درمان آن از انواع ملین ها(آنچه که موجب سهولت عمل دفع شود) و تقویت کننده های وریدی استفاده می کنند.

عطر درمانی نیز در درمان بواسیر طرفدارانی دارد.

مهمترین گیاهانی که در این بیماری مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

اسانس سیر     اسانس ابهل     اسانس لاله عباسی     اسانس بوته چای     اسانس کاج