برای رفع این حالت راهها و روشهای گوناگونی وجود دارد. مثل استحمام آب گرم، ورزش سویدی، دویدن، خوردن قهوه، خوردن غذاهای انرژی زا مثل عسل، خرما، مربا و استفاده از بعضی داروهای محرک اعصاب سمپاتیک.

از عطر درمانی نیز می توان در درمان این عارضه استفاده کرد.

گیاهانی که یرای مرتفع کردن شلی و بی حالی موثرند عبارتند از:

اسانس هل        اسانس روزماری