اغلب ترس انسان بی پایه و بی مورد است.

برای درمان ترس علاوه بر راههای پزشکی می توان از عطر درمانی هم استفاده کرد.

گیاهانی که برای درمان ترس مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

گل یاسمن       بادرنجبویه       گل بهار نارنج