انسان گاهی احساس می کند که دارای اعصاب ضعیفی شده است. حساس می شود، زود رنج می شود، به سرعت تعادل خود را از دست می دهد، عصبانی می شود. برای برطرف کردن این ناراحتی ها می توان به تقویت اعصاب پرداخت.

از عطر درمانی نیز برای تقویت اعصاب استفاده می شود.

مهمترین گیاهانی که در این مورد به کار گرفته می شوند عبارتند از:

مریم گلی     برگ سرو     لاواند     مرزنگوش     پیاز     روغن بهار نارنج     روزماری     آویشن