برای تقویت بدن می توان از عطر درمانی و اسانس این گیاهان استفاده کنید.

مریم گلی     لاواند     آویشن     ریحان     جوزبویا      گلپر