برای بر طرف کردن درد پوشت و درد کمر ضمن استفاده از کیسه آبجوش می توان با این گیاهان عطر درمانی نمایید:

لاواند       مرزنگوش       پونه کوهی       اکلیل کوهی       زنجبیل