زیبایی موها

 

موهای چرب:برای کم کردن چربی موی سر می توانید کمی عرق نسترن را در آب گرم مخلوط کرده و پس از شستشوی سر با این آب موهایتان را بشویید. گلاب نیز برای این منظور مفید است.

استفاده از عطر درمانی پس از حمام و قرار دادن موها در معرض بخار گل نسترن هم این کار را انجام می دهد و چربی مو را کم می کند.

موهای خشک:پس از شستشوی موها می توانید در یک ظرف آب مقداری کم عرق بابونه، عرق پوست نارنج، عرق بهار نارنج ریخته و با آن موهای خود را شستشو دهید.

استفاده از عطر درمانی پس از حمام و قرار دادن موها در معرض بخار بابونه، پوست نارنج هم این کار را انجام می دهد و خشکی مو را کم می کند.

موهای معمولی:برای تقویت این موها در چنین مواردی می توانید پس از شستشوی موی سر کمی عرق لاواند یا عرق مریم گلی، عرق لیمو را در آب گرم ریخته و موهای خود را با آن مجددا شستشو دهیم و آبکشی نمایید.

بخار گیاهان لاواند، مریم گلی نیز این اثر را دارد.