برای رفع سرگیجه می توان از عطر درمانی و اسانس گیاهان استفاده کرد.

این گیاهان عبارتند از:

کافور          لاواند          نعناع          پونه          بادرنجبویه