خیلی از غذاها وداروهایی که ما می خوریم در بدن سمومی نیز تولید می کنند. همینطور استشمام هوای آلوده که به تدریج مواد و ذرات سمی از راه تنفس وارد ریتین ما شده در بدن ما جایگزین می شوند.

برای دفع این سموم انباشته شده در بدن می توان از عطر درمانی و اسانس گیاهان استفاده کرد.

مهمترین این گیاهان عبارتند از:

هل       سیر       شمدانی       پوست لیمو ترش       برگ سرو        جعفری