برای درمان شب ادراری می توان از اسانس گیاهان و عطر درمانی استفاده کرد.

اسانس برگ سرو مهمترین آن می باشد که برای درمان شب ادراری مورد استفاده قرار می گیرد.

برگ سرو