برای کاستن از عرق بدن راههای گوناگونی وجود دارد.

بعضی از گیاهان نیز به کم شدن عرق بدن کمک می کنند و عطر درمانی در این مورد اثر خوبی دارد.

این گیاهان عبارتند از:

گل محمدی      گل سرخ       گل نسترن