زیادی فشار خون یکی از عوارض پیشرفت تمدن است وخیلی از عوامل موجود در زندگی روزمره ما ممکن است به افزایش فشار خون کمک کند.

خوردن زیاد چربی، استرس، استفاده از سیگار، هیجان، اضطراب، بیماری قند، مشکلات کلیه و قلب از این عوامل است.

در عطر درمانی از این گیاهان برای رفع فشار خون استفاده می کنند و می توان از عرقهای آنها نیز استفاده کرد.

مریم گلی       زوفا       یاس       اکلیل کوهی