از عطر درمانی می توان برای ازدیاد شیر مادران شیرده نیز کمک گرفت.

اسانس گیاهانی که باعث افزایش شیر می شود عبارتند از:

گل یاس          هل           رازیانه